Potřebujete pomoci?

Pokud potřebujete pomoci či nahlásit požadavek na servis, můžete zadat svůj požadavek na portálu technické podpory AKTION pomocí svého jména a hesla nebo zavolat. 

Neregistrovaní uživatelé mohou využít kontaktní formulář na této stránce.  

+420 222 746 303 

8-16hod

Nahlášení požadavku pomocí kontaktního formuláře

Servisní programy

Programy služeb servisu a podpory jsou poskytovány ve čtyřech úrovních. Podle charakteru Vašeho systému a požadavku na rychlost řešení lze vybrat program, který Vám bude optimálně vyhovovat. V případě, že v jednom objektu využíváte více systémů (zabezpečení, docházka, kamery, apod.), lze programy služeb servisu a podpory aplikovat na jednotlivé systémy podle důležitosti. Programy jsou platné od 3/2014. Pro zákazníky, kteří mají uzavřené servisní smlouvy před tímto datem, zůstávají v platnosti původní smluvní podmínky.

Máte-li zájem o aktualizaci stávajícího programu servisní podpory podle nových podmínek, odešlete Vaši žádost prostřednictvím formuláře. Obchodní oddělení Vás bude kontaktovat s návrhem smlouvy.

 • DNES - v den nahlášení při splnění podmínky, že bylo nahlášeno do 12 hodin (platí 24/7)
 • ZÍTRA - další pracovní den v pracovní době při splnění podmínky, že bylo nahlášeno v pracovní době
 • TÝDEN - do 7 kalendářních dnů v pracovní době při splnění podmínky, že bylo nahlášeno v pracovní době
 • ZÁRUKA – program je poskytován automaticky při nákupu nového systému po dobu trvání záruky, nebo v případě zakoupené služby Aktualizace SW (u SW Aktion, ASTRIS)
Parametr/ProgramDNESZÍTRATÝDENZÁRUKA
Servisní a systémová podpora placená placená zdarma zdarma cena dle rozsahu systému
Garance zahájení řešení DNES ZÍTRA TÝDEN TÝDEN v ceně servisní podpory
Čas technika na cestě zdarma ano ano ne ne v ceně servisní podpory
Doprava na revizi / prohlídku zdarma ano ano ne ne v ceně servisní podpory
Expresservis ano ano ne ne v ceně servisní podpory
Expresoprava ne(+) ne(+) ne ne (+) lze přikoupit
Technická podpora zdarma ano ano ano ano služba je poskytována automaticky v ceně aktualizace nebo prohlídky
Aktualizace SW ano ano ano ano cena dle rozsahu systému
Prohlídka ano ano ano ne cena dle rozsahu systému
Revize ano ano ano ne cena dle rozsahu systému
 • Placená - placená služba (měsíčně, ročně, individuálně), výše podle ceníku a rozsahu systému a služeb
 • Garance zahájení řešení - je to doba, do kdy bude zahájeno řešení požadavku servisu nebo podpory

Pokud zákazník nemá některou z uvedených garancí, řešení požadavku bude zahájeno dle momentálních kapacit a vytíženosti technického oddělení.

 • Technická podpora zdarma - jedná se o pomoc při řešení standardních požadavků zákazníka formou vzdálené správy, hotline nebo helpdesk dle podmínek Servisní a Systémové podpory. Zdarma je poskytována pouze v pracovní době dodavatele, mimo ní je za úhradu i pro zákazníky s Garancí zahájení řešení 24/7. Je součástí všech programů nebo je poskytována jakou součást samotné Aktualizace SW.
 • Čas technika na cestě zdarma - čas druhého a dalšího technika strávený na cestě do místa řešení požadavku
 • Doprava na Revizi/Prohlídku zdarma - doprava na revize a prohlídky se neúčtuje
 • Expresservis - pro havarijní stav zařízení, kdy jsou kroky k odstranění závady zahájeny prioritně, nejdéle do 6 hodin od nahlášení. Za okamžik nahlášení se bere telefonické spojení s pracovníkem technické podpory (Hotline).
 • Expresoprava - odstranění závady nebo uvedení zařízení do náhradního provozu je provedeno do 7 dnů od zahájení opravy, a to formou výměny dílu nebo zapůjčením ekvivalentního zařízení. Pro havarijní stav je termín uvedení do provozu 48 hodin. Tato forma se použije v případě, kdy by oprava zařízení trvala déle, než jsou uvedené termíny.
 • Aktualizace SW - poskytování nových verzí programového vybavení Aktion, Astris (případně jiného SW dle specifikace)
 • Prohlídka - pravidelná prohlídka a funkční zkouška systému dle příslušných norem a předpisů
 • Revize - pravidelná elektrická revize systému dle příslušných norem a předpisů

Prohlídky a revize

Servis systémů zabezpečujeme pomocí vlastního servisního oddělení s působností po celé ČR a Slovensku. Pravidelný servis, údržba a technická podpora umožňují provozovat zařízení bez nutnosti oprav, které mohou být v budoucnu technicky i cenově velmi náročné. Pravidelná kontrola a údržba systémů je předpokladem dlouhodobé funkčnosti, Rovněž je přímo vyžadována předpisy a normami.

V případě pojistné události je podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění dodržování nařízení ČSN při provozu zařízení. Dle ČSN 33 2000-1, 33 2000-6 a 33 1500 je základním požadavkem povinnost dodavatele dodat při předání díla výchozí revizní zprávu a povinnost uživatele (provozovatele) při provozování tohoto zařízení zajišťovat dle ČSN pravidelné revize a kontroly zařízení.

Pravidelné revize

Provozovaná elektrická zařízení musí být pravidelně revidována nejpozději ve lhůtách stanovených v ČSN 33 1500 a ČSN pro jednotlivá zařízení. Lhůty pravidelných revizí se stanovují dle druhu prostředí, umístění el. zařízení a druhu objektu. Pravidelná revize prováděná našimi techniky na základě servisní smlouvy obsahuje:

 • Měření provozních veličin silnoproudých částí systému
 • Měření izolačního odporu
 • Kontrola napájecí části a krytí
 • Vyhotovení zprávy o provedení revize

Pravidelné prohlídky

Prohlídka je zaměřena na provádění funkčních zkoušek zařízení. Cílem prohlídky je zkouška systému jako celku a údržba vybraných komponentů systému (extrémně namáhané části, baterie, mechanické komponenty, apod.). Prohlídka na základě servisní smlouvy obsahuje - podle typu a rozsahu systému:

Servis přístupového a docházkového systému

 • kontrola čtecího dosahu snímačů a terminálů
 • kontrola a údržba řídící stanice PC (čištění prachu, kontrola disku adresářů, antivirová ochrana, mazání dočasných souborů, optimalizace výkonu)
 • kontrola funkčnosti a čištění elektromagnetických zámků (spínání, upevnění, chod, promazání)
 • kontrola funkčnosti a seřízení síly mechanických zavíračů dveří
 • kontrola funkčnosti, čištění a seřízení turniketů, závor a elektrických pohonů (upevnění, promazání)
 • kontrola funkce vstupních zařízení (dveřní tlačítka, nouzové spínače, ovládací skříňky turniketů)
 • kontrola funkce výstupních zařízení (kontrolky, zpětná signalizace, vnější/vnitřní siréna)
 • kontrola sabotážních smyček systému (TAMPER)
 • kontrola stavu akumulátorů, kapacity akumulátorů
 • kontrola napájení při signalizaci poplachu a chodu na záložní akumulátor
 • kontrola SW databázového serveru SQL, parametrizace, údržba, zálohování dat
 • kontrola SW komunikace řídící stanice a adresových bodů, kontrola nastavení, optimalizace
 • kontrola aplikačního SW, odezvy aplikace, uživatelská optimalizace

Servis kamerového systému 

 • kontrola detekčního prostoru
 • přezkoušení mechanického upevnění kamer
 • překontrolování jejich správného nastavení
 • vyčištění okének kamerových krytů či čoček objektivů
 • ověření správného nastavení clony, popř. rozsahu regulace u objektivů s automaticky řízenou clonou
 • přezkoušení konektorových spojů
 • přezkoušení funkce všech v systému používaných zařízení na zpracování signálu včetně všech jejich připojení
 • vyčištění vnitřních prostorů monitorů od prachu nasátého elektrostatickými účinky vysokonapěťového zdroje
 • přezkoušení ostření monitorů a jejich případné nastavení
 • přezkoušení záznamu a reprodukce u videorekordérů (timelapse) nebo záznamu na HDD
 • kontrola SW kamerové serveru, parametrizace, údržba, zálohování dat
 • přezkoušení kvality tisku u videotiskáren

Servis elektrické požární signalizace (EPS)

 • kontrola a zkouška funkce ústředny (vstupy, výstupy, klávesnice)
 • kontrola stavu akumulátorů, kapacity akumulátorů
 • kontrola napájení při signalizaci poplachu a chodu na záložní akumulátor
 • kontrola programu ústředny z PC
 • zkouška automatických hlásičů dle použitého typu
 • zkouška tlačítkových hlásičů
 • kontrola funkce výstupních zařízení (kontrolky, zpětná signalizace, vnější/vnitřní siréna, hlasové komunikátory, přenosová zařízení, OPPO, klíčové trezory)
 • případná údržba všech prvků systému
 • kontrola vedení provozní knihy systému
 • proškolení osob pověřených obsluhou zařízení

Servis elektrické zabezpečovací signalizace (EZS)

 • kontrola a zkouška funkce ústředny (vstupy, výstupy, klávesnice)
 • kontrola stavu akumulátorů, kapacity akumulátorů
 • kontrola napájení při signalizaci poplachu a chodu na záložní akumulátor
 • kontrola funkce všech detektorů (poplachových smyček) systému
 • kontrola tísňových tlačítek
 • kontrola sabotážních smyček systému (TAMPER)
 • kontrola funkce výstupních zařízení (kontrolky, zpětná signalizace, vnější/vnitřní siréna, hlasové komunikátory)
 • kontrola spojení s PCO
 • kontrola detekčního prostoru aktivních prvků
 • údržba všech prvků systému